powrót do strony głównej

Fundacja „Dziewczynka z Zapałkami” jako instytucja pozarządowa od dwudziestu lat prowadzi działalność na rzecz poprawy warunków życiowych dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Fundusze na realizację celów statutowych pozyskujemy ze sprzedaży Baśniowych Zapałek, dotacji i darowizn.

Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczamy na realizację celów statutowych.

akcja w galerii

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 4 października 2000 roku. Figuruje pod numerem 0000052400. Nasza siedziba mieści się w Łodzi. To tutaj stawialiśmy pierwsze kroki. Obecnie współpracujemy ze szkołami i prowadzimy akcje sprzedaży Baśniowych Zapałek w ponad stu miejscowościach na terenie całej Polski.

baśniowa drużyna DZZ

Pomysłodawcą powstania i twórcą Fundacji jest Piotr Myśliwiec. Nad koordynacją projektów realizowanych w ramach Fundacji czuwa zespół kilkudziesięciu osób. Są wśród nich studenci, absolwenci wyższych uczelni, osoby w wieku emerytalnym. Wszystkich łączy wielkie serce i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nie mniejszą rolę odgrywają nasi wspaniali wolontariusze - uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szacujemy ich liczbę na około 10 tysięcy.

U podstaw wszystkich naszych projektów leży zamiar stworzenia systemu pomocy dzieciom z rodzin ubogich i zagrożonych patologią. Jednocześnie propagujemy działalność charytatywną. Przekonujemy, że każdy może się jej podjąć, bez względu na wiek, czy status materialny.

Współpraca, zaangażowanie i wzajemne zaufanie to fundamenty, na których Fundacja opiera swoją działalność. Bez nich niemożliwa byłaby realizacja jakiegokolwiek projektu.

English Version

For 20 years the Little Match Girl Foundation as a NGO conducts activites to improve life quality of children from families that are poor and endangered with patology. All founds for realization the statutory objectives we obtain selling our Fairy Matches and thank to donations. 

All the income from our economic activity we spent on statutory objectives.

The Foundation had been enetered to the National Court Register on 4th of October 2000. It stands under the number 0000052400. Our headquaters is placed in Lodz. Here we took our first steps. Now we cooperate with schools and conduct selling actions of the Fairy Matches in more than 100 towns and cities around the country.

Pomysłodawcą powstania i twórcą Fundacji jest Piotr Myśliwiec. Nad koordynacją projektów realizowanych w ramach Fundacji czuwa zespół kilkudziesięciu osób. Są wśród nich studenci, absolwenci wyższych uczelni, osoby w wieku emerytalnym. Wszystkich łączy wielkie serce i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Nie mniejszą rolę odgrywają nasi wspaniali wolontariusze - uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szacujemy ich liczbę na około 10 tysięcy.

The originator and creator of the Foundation is Piotr Myśliwiec. Projects realized in the Foundation are coordinated and realized by a team of over a dozen people. There are students, graduates of universities, retirees. They are all connected with great heart and involement in conducted work. No less important are our great volunteers - students of primary, secondary and high schools. We estimate their number for about 10 thousand.